آرشیو : درس نامه و منابع پایه هفتم

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Haftom Pasokh

الگوهای عددی و جمله nام

الگوهای عددی و جمله nام

۰۶ آبان ۱۳۹۵

olgoohayadady

معادله

معادله

۰۶ آبان ۱۳۹۵

moadeles53v54

مقدار جبری

مقدار جبری

۰۶ آبان ۱۳۹۵

megdarjabris50

عبارت های جبری

عبارت های جبری

۰۶ آبان ۱۳۹۵

jabr47v48

نمایش ضرب اعداد صحیح روی محور

نمایش ضرب اعداد صحیح روی محور

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-adad-ba-mehvar

ضرب دو عدد منفی

ضرب دو عدد منفی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-2-adade-manfi

ضرب منفی در منفی۱

ضرب منفی در منفی۱

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-2-adade-manfi

مسأله برای جمع اعداد صحیح

مسأله برای جمع اعداد صحیح

۰۶ آبان ۱۳۹۵

masale-adade-sahih-jame

جمع اعداد

جمع اعداد

۰۶ آبان ۱۳۹۵

jame-adad