آرشیو : درس نامه و منابع پایه هشتم

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Hashtom Pasokh

زاویه های داخلی

زاویه های داخلی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zavyehhaydakheli-fasl31

زاویه های خارجی

زاویه های خارجی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zaviyehhaykareji-fasl3

توازی و تعامد

توازی و تعامد

۰۶ آبان ۱۳۹۵

tavazivataamod-fasl3

چهارضلعی ها

چهارضلعی ها

۰۶ آبان ۱۳۹۵

charzeleyha-fasl3

چندضلعی ها و تقارن

چندضلعی ها و تقارن

۰۶ آبان ۱۳۹۵

chandzeleyhavatagharon-fasl3

یادآوری اعداد اول

یادآوری اعداد اول

۰۶ آبان ۱۳۹۵

yadavariadadavalfasl2

تعیین عددهای اول

تعیین عددهای اول

۰۶ آبان ۱۳۹۵

taeinadadhayaval-fasl2

تعیین  اول یا مرکب بودن به روش غربال

تعیین اول یا مرکب بودن به روش غربال

۰۶ آبان ۱۳۹۵

avalormorakab-fasl2

ضرب و تقسیم عدد های گویا

ضرب و تقسیم عدد های گویا

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbvataghsimadadhaygooyafasl1