آرشیو : درس نامه و منابع پایه نهم

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه نهم  ۲۹ آبان ۹۶

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه نهم ۲۹ آبان ۹۶

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Psasokh Nohom 9

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه نهم مدرسه محمدامین (ص) همراه با جواب

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه نهم مدرسه محمدامین (ص) همراه با جواب

۰۳ آبان ۱۳۹۶

Nohom mohammas Amin

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه هشتم مدرسه شهدای فردیس همراه با جواب

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه هشتم مدرسه شهدای فردیس همراه با جواب

۰۳ آبان ۱۳۹۶

Hashtom shohada

شکل های متشابه

شکل های متشابه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

sheklhaymoteshabeh-fasl3

هم نهشتی مثلث ها

هم نهشتی مثلث ها

۰۶ آبان ۱۳۹۵

hamnesheshtymosalasha-fasl3

حل مسأله در هندسه

حل مسأله در هندسه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

halmasalehdarhendeseh-fasl3

استدلال

استدلال

۰۶ آبان ۱۳۹۵

estedlal-fasl3

آشنایی با اثبات در هندسه

آشنایی با اثبات در هندسه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

ashenaeybaesbatdarhendeseh-fasl3

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

qadremotalghvamohasebeytagriby-fasl2

عددهای حقیقی

عددهای حقیقی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

adadhayhaghighy-fasl2