آرشیو : درس نامه و منابع

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Haftom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Hashtom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Nohom Pasokh

الگوهای عددی و جمله nام

الگوهای عددی و جمله nام

۰۶ آبان ۱۳۹۵

olgoohayadady

معادله

معادله

۰۶ آبان ۱۳۹۵

moadeles53v54

مقدار جبری

مقدار جبری

۰۶ آبان ۱۳۹۵

megdarjabris50

عبارت های جبری

عبارت های جبری

۰۶ آبان ۱۳۹۵

jabr47v48

نمایش ضرب اعداد صحیح روی محور

نمایش ضرب اعداد صحیح روی محور

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-adad-ba-mehvar

ضرب دو عدد منفی

ضرب دو عدد منفی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-2-adade-manfi

ضرب منفی در منفی۱

ضرب منفی در منفی۱

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zarbe-2-adade-manfi